بیماری ها

آبان ۱۳, ۱۳۹۷
نرمی غضروف کشکک

نرمی غضروف کشکک

نرمی غضروف کشکک یا کندرومالاسی کشکک عارضه ای است که با نرم شدن و آسیب دیدن غضروف زیر کشکک زانو مشخص می شود. علت اصلی این بیماری […]